Artur STAWICKI


  • DOLATA P.T., STAWICKI A., ŻUK T. 2009. Kolejne stanowiska szafranki czerwonej Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w Południowej Wielkopolsce oraz uwagi o jej wykrywaniu i udziale obserwatorów przyrody w badaniach ważek
    New records of the Scarlet Dragonfly Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) in the South Wielkopolska region (SW Poland) and some remarks about its detecting and the participation of amateurs in odonatologys
    Odonatrix 5(1): 13–16
    pdf