„Odonatrix” to czasopismo recenzowane, poświęcone różnym aspektom badań nad ważkami (Odonata) — głównie w Polsce, jednak chętnie przyjmujące też teksty poświęcone innym obszarom. Zaczęło się ukazywać w 2005 r., jako element działań Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Powstało w celu umożliwienia publikacji danych faunistycznych i zorganizowania badaczy amatorsko zajmujących się ważkami. Przez nasze łamy przewinęło się kilkuset autorów, wielu z nich tu debiutowało. Prace publikowane w „Odonatrix” są często cytowane w piśmiennictwie fachowym, także w obiegu międzynarodowym. Zawartość opublikowanych już tomów to kopalnia wiedzy o faunie Polski (i nie tylko o niej), o zdarzeniach w odonatologii, o literaturze fachowej. Dane z tomów nr 1-4 przyczyniły się znacząco do powstania „Atlasu rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce” (2009). Prace z tomów tych i następnych, będą też szeroko wykorzystywane w kolejnej zapowiadanej monografii „Ważki (Odonata) Polski”.

Nazwa biuletynu, łaciński neologizm rodzaju żeńskiego, nawiązuje do łacińskiej nazwy ważek (Odonata) i macierzy (matrix) — ważnego pojęcia matematycznego. Do 2015 r. pismo ukazywało się dwa razy w roku, każdy z tomów (roczników) miał dwa zeszyty. Od 2016 roku pismo jest rocznikiem, a poszczególne prace są odrębnymi plikami. Wydawnictwo ukazuje się tylko w wersji elektronicznej z numerem e-ISSN i jest dostępne na stronie Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego http://www.odonata.pl.

Publikujemy prace różnego rodzaju: artykuły przeglądowe, prace oryginalne różnej rangi (artykuły, notatki, proste zestawienia danych faunistycznych) poświęcone wszystkim aspektom rozmieszczenia geograficznego, biologii i ekologii ważek, recenzje, sprawozdania z konferencji, ogłoszenia o konferencjach i organizowaniu projektów badawczych, etc.


Zapraszamy do publikowania na łamach „Odonatrix”
Życzymy miłej i użytecznej lektury!


Redakcja

”Odonatrix” is a peer-reviewed journal devoted to various aspects of dragonfly and damselfly (Odonata) research — mainly in Poland, but we are happy to consider articles relating to other areas/regions for publication. Published since 2005 as one of the activities of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society, it was founded to enable odonatologists, including amateur researchers, to publish their records. To date, several hundred authors have published their papers in our journal – many of them made their debut here. Papers published in ”Odonatrix” are often cited in the professional literature, also in international journals. The contents of the volumes already published are a mine of information about the Polish dragonfly fauna (and not only), events in odonatology, and the professional literature. The data from volumes 1-4 contributed significantly to the creation of the ”Atlas of the distribution of dragonflies (Odonata) in Poland” (2009), and copious use will be made of the data from all the volumes so far published in the forthcoming monograph ”The Dragonflies (Odonata) of Poland”.

The journal’s name, a feminine Latin neologism, is a combination of the Latin name for dragonflies (Odonata) and the word ”matrix”, an important concept in mathematics. Up to 2015 ”Odonatrix” was published twice a year, each volume consisting of two issues. Since 2016, it has been published annually and solely online, with each paper available as a separate file. ”Odonatrix” has been assigned an e-ISSN number and can be downloaded from http://www.odonata.pl.

We publish review articles, original papers of various rank (articles, notes, brief compilations of dragonfly records) addressing all aspects of the geographical distribution, biology and ecology of dragonflies, also reviews, conference reports, and announcements of conferences, the organization of research projects, etc.


We encourage you to publish in ”Odonatrix”
and hope you enjoy reading it!


The Editorial Board