Wskazówki dla autorów


  „Odonatrix” to czasopismo naukowe poświęcone ważkom (Odonata). Publikujemy artykuły, notatki i zestawienia informacji prezentujące oryginalne dane o: rozmieszczeniu geograficznym, ekologii, biologii, morfologii, fizjologii i ochronie ważek. Akceptujemy też: omówienia i zapowiedzi wydarzeń w odonatologii polskiej i światowej, omówienia piśmiennictwa, prace metodyczne i przeglądowe.

Akceptujemy prace w języku polskim — z abstraktem angielskim, oraz w języku angielskim i niemieckim — z abstraktem angielskim i polskim. Dla autorów zagranicznych, tłumaczenie abstraktu na język polski może wykonać redakcja.

Oryginalne prace naukowe są recenzowane przez dwóch specjalistów w danej dziedzinie. Proces recenzowania jest jednostronnie anonimowy (single-blind review). Lista recenzentów jest upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Warunki przyjęcia pracy do druku, to: jej poprawność językowa, techniczna i merytoryczna, uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji, uwzględnienie ewentualnych uwag redakcji i recenzentów oraz złożenie deklaracji dotyczącej oryginalności artykułu i udziału w nim poszczególnych autorów (zapora ghostwriting). Prace ocenione negatywnie nie zostaną opublikowane.

Pozostałe teksty nie są recenzowane, ale mogą być przed publikacją modyfikowane przez redakcję w porozumieniu z autorem, jeśli wymagają poprawek merytorycznych, technicznych, stylistycznych lub gramatycznych.

W przygotowanym tekście nazwa rodzajowa i gatunkowa musi zostać użyta za pierwszym razem w pełnej formie, tzn. z nazwiskiem autora w pełnym brzmieniu oraz datą opisu, np. Calopteryx Leach, 1815, Calopteryx splendens (Harris, 1782).

Prace należy przesyłać pocztą e-mail na adres redakcji — redakcja.odonatrix@gmail.com. Teksty powinny być przygotowane w formacie czytelnym dla programu MS Word, tabele w programie MS Word lub MS Excel, zdjęcia w formacie *JPG (bez kompresji) i rysunki — jako pliki *tif, *gif lub *JPG, w rozdzielczości co najmniej 300 DPI. Akceptujemy też grafikę w Programie Corel Draw i Corel Photo-Paint.

Opisy tabel (np. Tab.1 – Tab.1), rycin (Ryc.1 – Fig.1) i fotografii (Fot.1 – Phot.1) należy przygotować w języku polskim i angielskim. W przypadku rycin i tabel wszystkie elementy opisu należy również podać w wersji polskiej i angielskiej. W odpowiednich miejscach tekstu powinny pojawić się odniesienia do wykorzystanych w pracy tabel i ilustracji.

Artykuły naukowe powinny mieć następujący układ:

Tytuł polski: Ważki (Odonata) starorzeczy Warty;

Tytuł angielski: Dragonflies (Odonata) of oxbow lakes of the Warta river;

Imię i nazwisko autora/autorów: Jan Kowalski/Jan Kowalski, Marek Kowalski;

Adres autora/autorów (pełna nazwa i adres instytucji lub adres prywatny): Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii,
              Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź;

Adres e-mail: xxxxxxx@gmail.com

Abstrakt w języku angielskim — max. 300 słów — powinien w możliwie pełny sposób prezentować zawartość pracy;

Słowa kluczowe (key words) w języku angielskim, pozwalające na szybkie uzyskanie informacji o pracy w wydawnictwach
             abstraktowych, np. Odonata, faunistic, oxbow lakes, Warta River, Poland;

Wstęp: będący pełnym wprowadzeniem w temat pracy, uwzględniającym dostępną literaturę fachową;

Teren badań: krótki opis fizjograficzny badanego terenu, zilustrowany mapą wskazującą położenie na tle Polski oraz położenie
             badanych stanowisk; nazwy stanowisk (miejscowości/obiekty fizjograficzne) należy podać wraz z dokładną lokalizacją
             określoną przez współrzędne geograficzne i kwadrat UTM;

Materiał i metody: szczegółowe omówienie materiałów i metod zastosowanych w celu uzyskania wyników omawianych
             w dalszej części artykułu; zapis dat (arabskie) w układzie ośmiocyfrowym DD.MM.RRRR, np. 10.04.2016;

Wyniki: pełne omówienie uzyskanych podczas badań rezultatów;

Dyskusja: porównawcze omówienie uzyskanych wyników na tle informacji literaturowych, należy zadbać, aby dyskusja
             opierała się na pełnym przeglądzie piśmiennictwa; Redakcja dopuszcza połączenie rozdziałów Wyniki i Dyskusja w jedną sekcję:
             Wyniki i Dyskusja;

Piśmiennictwo: zestawienie piśmiennictwa powinno zawierać wyłącznie prace cytowane w tekście. Spis prac musi mieć
              charakter alfabetyczny i chronologiczny. Zasady cytowania prac są następujące:

w przypadku wydawnictw zwartych z podaniem nazwisk i inicjałów imion autorów, roku wydania, pełnego tytułu,
                      skróconej nazwy wydawnictwa i miejsca wydania, np.:
                      BERNARD R., BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G., WENDZONKA J. 2009. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce. Bogucki Wydawnictwo
                            Naukowe, Poznań.

w przypadku rozdziałów w książkach z podaniem nazwisk i inicjałów imion autorów, roku wydania tytułu i stron oraz
                      z podaniem pełnej informacji na temat opracowania zawierającego rozdział, np.:
                      STERNBERG K., RADEMACHER M. 1999. Sympecma fusca (Vander Linden, 1820). Gemeine Winterlibelle. [w:] K. STERNBERG,
                            R. BUCHWALD (red.). Die Libellen Baden-Württembergs. Band 1. Ulmer. Stuttgart: 429-440.

w przypadku wydawnictw periodycznych i ciągłych, należy podać nazwiska i inicjały imion, rok wydania, pełny tytuł
                      pracy, pełny tytuł wydawnictwa ciągłego, numer tomu i zeszytu oraz strony, a także numer DOI, o ile jest dostępny, np.:
                      MISZTA A., CUBER P. 2009. Nowe stanowiska ważek (Odonata) zagrożonych w Polsce stwierdzone w latach 2006-2008 w województwie
                            śląskim poza obszarami chronionymi. Odonatrix, 5(2): 48-54.
                           DE JONG Y. 2014. Fauna Europaea — All Europaean Animals species on the Web. Biodiversity Data Journal 2: e4034.
                            doi: 10.3897/BDJ.2.e4034.

w przypadku prac publikowanych w Internecie nazwisko i inicjały imion, rok publikacji, pełny tytuł oraz adres strony
                      z podaniem daty ostatniej aktualizacji oraz daty ostatniego korzystania np:
                      TOL VAN J. 2013. Odonata, Dragonflies. Fauna Europaea version 2.6, http:/www.fauna-eu.org (10.09.2016).

cytując prace niepublikowane należy podać nazwisko i inicjały imion autora, rok opracowania, pełny tytuł, rodzaj
                       opracowania (np. praca magisterska, praca doktorska, ekspertyza), nazwę instytucji w której lub dla której wykonano
                       opracowanie, miejscowość w której znajduje się jej siedziba oraz informacje o technice wykonania
                       np. mps–maszynopis, rkps–rękopis;

prace jednego autora lub takiego samego zespołu autorów opublikowane w jednym roku należy odróżnić małymi literami
                      wpisanymi po roku, np. (Kowalski 2000a, 2000b).

transliteracje alfabetów niełacińskich należy wykonać wg Polskiej Normy (dla cyrlicy wg normy BGN/PCGN) i zaleceń Komisji
                      Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Podziękowania: autor może na końcu pracy załączyć imienne podziękowania dla osób, które przyczyniły się do jej powstania.

Istnieje możliwość opublikowania zestawienia obserwacji ważek z pojedynczego stanowiska lub określonego obszaru. Niezbędne dane do akceptacji takich materiałów powinny kolejno zawierać:
    — nazwę łacińską gatunku;
    — liczbę osobników z uwzględnieniem formy rozwojowej oraz płci w przypadku imagines;
    — szczegóły obserwacji biologicznych, np. pary in copula, tandemy, składanie jaj;
    — datę obserwacji;
    — współrzędne geograficzne stanowiska lub obszaru;
    — numer kwadratu UTM;
    — nazwę najbliższej miejscowości;
    — rodzaj siedliska (np. rzeki, zbiornika, lasu);
    — imię i nazwisko właściciela danych oraz opcjonalnie podstawowe dane o siedlisku występowania gatunku.

Podstawą wiarygodności informacji jest doświadczenie właściciela danych lub dostarczenie Redakcji dokumentacji fotograficznej, albo okazów dowodowych umożliwiających poprawną identyfikację gatunku. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia danych wątpliwych. Zebrane i zweryfikowane materiały są publikowane raz lub dwa razy w roku w formie zestawienia danych przygotowanego przez Redakcję. Autorzy danych będą współautorami tego typu publikacji.