Odonatrix 10(2), 2014 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


BUCZYŃSKI P., MARCZAK D., TOŃCZYK G., MIKOŁAJCZUK P., HORABIK G., LIBERSKI J., MISZTA A., RYCHŁA A., BRODACKI M., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., GRZĘDZICKA E., JANKOWSKA B., KOWALEWCZANY D., KRAKOWSKA K., LIS Ł., MIŁACZEWSKA E., OSTALSKA A., PEPŁOWSKA-MARCZAK D., SZUBERT M., SZUBERT P., SIEKIERZYŃSKA J., SZYMAŃSKI J., TARKOWSKI A., TYBURSKI Ł., WENDZONKA J., WIERZBIENIEC G. 2014. Ważki (Odonata) stwierdzone podczas X Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE „Ważki Rezerwatu Biosfery <Puszcza Kampinoska>” (Izabelin, 28–30 VI 2013 r.)
Dragonflies (Odonata) recorded during the 10th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society „Dragonflies of the Biosphere Reserve <Kampinos Forest>” (Izabelin, June 28–30 2013)
Odonatrix 10(2): 33–51
pdf


Notatki (Notes)


BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E. 2014. Interesujące obserwacje ważek (Odonata) w piaskowni w Borowej (Polska środkowo-wschodnia)
Interesting observations of dragonflies (Odonata) in the sand excavations in Borowa (middle-eastern Poland)
Odonatrix 10(2): 63–64
pdf


Artykuły przeglądowe (Review Articles)


GŁADYSZ M., DOLEŻYCH B. 2014. Narządy zmysłów i budowa mózgu ważek w zestawieniu z innymi owadami
Sense organs and the construction of the brain of dragonflies in comparsion to other insects
Odonatrix 10(2): 52–55
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P. 2014. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 12. Rok 2013
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 12. The year 2013
Odonatrix 10(2): 56–60
pdf

WENDZONKA J. 2014. Recenzja. KORNIJÓW R., BUCZYŃSKI P. (red.), Jezioro Skomielno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Polska Wschodnia). Monografia przyrodnicza. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, 368 pp.
Review. KORNIJÓW R., BUCZYŃSKI P. (eds.), Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland). Environment Monograph. Mantis Publishing, Olsztyn, 368 pp.
Odonatrix 10(2): 61–62
pdf


Na okładce — Szablak krwisty Sympetrum sanguineum — foto A.S. Jadwiszczak
Front cover — Ruddy Darter Sympetrum sanguineum — photo by A.S. Jadwiszczak