Odonatrix 11(2), 2015 — W numerze (In the issue)


   
BUCZYŃSKI P. 2015. List od redaktora naczelnego: zmiany, zmiany, zmiany...
Letter from the Editor in Chief: changes, changes, changes...
Odonatrix 11(2): 43–44
pdf


Artykuły (Articles)


RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., ORZECHOWSKI R., BERNARD R., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., DOBRZAŃSKA J., GOŁĄB M., GÓRKA M., GUSTA D., JANKOWSKA B., KARASEK T., LIBERSKI J., MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WENDZONKA J., WOLNY M., ZABŁOCKI P. 2015. Dane o ważkach (Odonata) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego i okolic (Polska środkowo-zachodnia) zebrane podczas XII Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Gryżyna, 21–23.08.2015)
Data on dragonflies (Odonata) of Gryżyński Landscape Park and its vicinity (middle-western Poland) collected during the 12th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Gryżyna, 21–23.08.2015)
Odonatrix 11(2): 45–58
pdf


Notatki (Notes)


BROCKHAUS T. 2015. Funde von Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) und Orthetrum albistylum (SELYS, 1848) im Norden Polens
Findings of Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) and Orthetrum albistylum (SELYS, 1848) in northern Poland
Stwierdzenia Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) i Orthetrum albistylum (SELYS, 1848) w Polsce północnej
Odonatrix 11(2): 59–60
pdf


Artykuły przeglądowe (Review Articles)


SIEREDZIŃSKI E. 2015. Czy ważki są najpierwotniejszymi filogenetycznie owadami pierwotnie uskrzydlonymi?
Are dragonflies and damselflies most primeval pterygous insects?
Odonatrix 11(2): 61–65
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


TOŃCZYK G. 2015. Recenzja — Review. BUCZYŃSKI P. Dragonflies (Odonata) of anthropogenic waters in middle-eastern Poland. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn 2015, 272 pp.
Odonatrix 11(2): 66–67
pdf


Sprawozdania i komunikaty (Reports and announcements)


MIŁACZEWSKA E., RYCHŁA A. 2015. XII Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego — Gryżyna, 21–23.08.2015 r.
12th National Symposium of the Odonatological Section of Polish Entomological Society — Gryżyna, August 21–23, 2015
Odonatrix 11(2): 68–74
pdf


Na okładce — Oczobarwnica jeziorna Erythromma lindenii — foto B. Jankowska
Front cover — Goblet-marked Damselfly Erythromma lindenii — photo by B. Jankowska