Odonatrix 13, 2017 — W numerze (In this issue)


   
Artykuły (Articles)


BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E., TARKOWSKI A., BANACH–ALBIŃSKA B. 2017. Interesujące stwierdzenie Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) na Polesiu (Polska środkowo-wschodnia)
An interesting record of Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) in the Polesie (middle-eastern Poland)
Odonatrix 13_1: 1–8
pdf

MIKOŁAJCZUK P. 2017. Mobilność imagines Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae): obserwacje behawioru dyspersyjnego
Mobility of imagines Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae): observations of dispersal behavior
Odonatrix 13_2: 1–4
pdf


Notatki (Notes)


MIŁACZEWSKA E. 2017. Historia jednego oczka
The story of one pond
Odonatrix 13_3: 1–5
pdf

ORZECHOWSKI R. 2017. Obserwacje ważek (Odonata) w zachodniej części Puszczy Noteckiej
Observations of dragonflies (Odonata) in the western part of the Notecka Forest
Odonatrix 13_4: 1–4
pdf


Notatki/Dane faunistyczne (Notes/Faunistic data)

Od bieżącego numeru „Odonatrix” (tom 13), Redakcja zdecydowała się na powołanie nowego działu czasopisma pt. Notatki/Dane faunistyczne. Nowy dział adresowany jest do powiększającego się w Polsce grona obserwatorów ważek zbierających bogate i ciekawe dane faunistyczne i biologiczne. Chcemy dać możliwość opublikowania zebranych informacji w jak najprostszej formie bez konieczności pisania artykułu naukowego. Pojawiające się za pośrednictwem różnych mediów informacje na temat ważek Polski są bardzo cenne i warte opublikowania. Zachęcamy do przesyłania zgromadzonych informacji i ich publikacji na łamach „Odonatrix”. Zespół redakcyjny do każdej partii materiału podchodzi indywidualnie i stara się udzielić wszelkiej pomocy pozwalającej na zaprezentowanie poczynionych obserwacji.

From the current issue of ”Odonatrix” (volume 13), the Editors decided to create a new section of the journal entitled Notes / Faunistic data. The new section is addressed to the growing group of dragonfly observers in Poland, which gather rich and interesting faunistic and biological data. We want to give them the opportunity to publish the collected data in the simplest form - without the need to write a scientific article. The information on Polish dragonflies, which appears in various media is valuable and worth publishing. Therefore, we encourage you to send the collected data and to publish them in the ”Odonatrix”. The editorial team approaches each batch of material individually and tries to provide all the help necessary to present the observations.

WISZNIOWSKA M. 2017. Ważki (Odonata) obserwowane nad Stawem „Górnik” w Katowicach (Polska, Górny Śląsk)
Dragonflies (Odonata) observed at the ”Górnik” pond in Katowice (Poland, Upper Silesia)
Odonatrix 13_5: 1–5
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2017. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 15. Rok 2016
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 15. The year 2015
Odonatrix 13_6: 1–4
pdf

Na okładce — Pałątki pospolite Lestes sponsa, tandem podczas składania jaj — foto E. Miłaczewska
Front cover — Common Spreadwing Lestes sponsa tandem egg-laying — photo by E. Miłaczewska