Odonatrix 20, 2024 — W numerze (In this issue)


   
Artykuły (Articles)


TAŃCZUK A., TARKOWSKI A., RYCHŁA A, BUCZYŃSKI P., BOJAR P., BOREJSZO J., CZECHOWSKI P., DUBICKA-CZECHOWSKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GOŁĄB M.J., GÓRAL N., HARCIŃSKA A., JĘDRO G., JĘDRO M., LEWOŃ K., LEWOŃ R., MARZEC M., MIKOŁAJCZUK P., OŁDAK K., OŽANA S., SŁUPEK J., ŚNIEGULA S., TOŃCZYK G., WIŚNIEWSKI K. Materiały do poznania ważek (Odonata) Pojezierza Litewskiego (Polska północno-wschodnia), ze szczególnym uwzględnieniem Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zebrane przy okazji XIX Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w 2023 r.
New records of dragonflies (Odonata) from the Lithuanian Lake District (north-eastern Poland) including the Suwałki Landscape Park, obtained during the 19th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society in 2023
Odonatrix 20_3: 1–21
pdf

GÓRAL N., 2024. Występowanie i mobilność ważek (Odonata) nad stawami rybnymi w miejscowości Piaski (województwo lubelskie)
Occurrence and mobility of dragonflies (Odonata) in fish ponds in Piaski (Lublin Province)
Odonatrix 20_7: 1–11
pdf


Notatki/Dane faunistyczne (Notes/Faunistic data)


ĆWIKOWSKA B., BUCZYŃSKI P. 2024. Stwierdzenia ważek (Odonata) z Polski południowej i wschodniej.
Records of dragonflies (Odonata) from southern and eastern Poland.
Odonatrix 20_2: 1–4
pdf

POMORSKA-GROCHOWSKA J., OSTROWSKI K. 2024. Nowe stanowiska szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Górach Bystrzyckich (Polska południowo-zachodnia)
New records of Sombre Goldenring Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) in the Bystrzyckie Mountains (SW Poland)
Odonatrix 20_5: 1–4
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2024. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 22. Rok 2023, z uzupełnieniem za rok 2022
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 22. The year 2023 and additions to the years 2022
Odonatrix 20_1: 1–6
pdf

TAŃCZUK A., 2024. Recenzja — Review. BOUDOT J-P., DOUCET G., GRAND D. Dragonflies and Damselflies of Britain and Western Europe. A Photographic Guide. Bloomsbury Wildlife, Dublin, 2021, 160 s.
Odonatrix 20_4: 1–3
pdf

TAŃCZUK A., 2024. Recenzja — Review. TARBOTON W., TARBOTON M. A Guide to the Dragonflies and Damselflies of South Africa. Penguin Random House South Africa, 2019, 224 s.
Odonatrix 20_6: 1–3
pdf
Na okładce — Samiec ważki rudej Libellula fulva — foto Agnieszka Tańczuk
Front cover — Male of Blue Chaser Libellula fulva — photo by Agnieszka Tańczuk