„Odonatrix” jest pismem recenzowanym i uwzględnianym przez serwisy; AGRO i Index Copernicus, poświęconym różnym aspektom badań nad ważkami w Polsce. Pismo zaczęło pojawiać się z inicjatywy Pawła Buczyńskiego. Pierwszy numer ukazał się w 2005 roku. Zamiarem Redakcji było umożliwienie publikacji danych faunistycznych i zorganizowanie badaczy amatorsko zajmujących się ważkami. Opublikowanie kolejnych 11 tomów, spełniło tę rolę. Grupa osób publikujących znacznie się powiększyła. Zamiarem nowej Redakcji jest, poza utrzymaniem dotychczasowego charakteru pisma, umożliwienie opublikowania gromadzonych danych jak najszerszemu gronu osób zajmujących się zawodowo lub amatorsko ważkami. Od 2016 roku umożliwiamy publikowanie nie tylko artykułów i notatek, ale również zestawień danych odonatologicznych.

Prace publikowane w „Odonatrix” przyczyniły się do powstania opublikowanego w 2009 roku „Atlasu rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce”. Będą wykorzystywane również w kolejnej zapowiadanej monografii „Ważki (Odonata) Polski”. Od wielu lat aktywnie działa w Polsce Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Regularnie organizowane są spotkania seminaryjno-terenowe w różnych miejscach Polski.

Nazwa biuletynu, łaciński neologizm rodzaju żeńskiego, nawiązuje do łacińskiej nazwy ważek (Odonata) i macierzy (matrix) — ważnego pojęcia matematycznego. Do 2015 roku pismo ukazywało się dwa razy w roku, każdy z tomów (roczników) miał dwa zeszyty. Od 2016 roku, pismo będzie rocznikiem, a poszczególne prace będą odrębnymi plikami. Wydawnictwo przestanie pojawiać się w formie tradycyjnej, pozostanie tylko w wersji elektronicznej z numerem e-ISSN i będzie dostępne na stronie http://www.odonata.pl. W ten sposób, staramy się zapewnić ciągłość „Odonatrix” uniezależniając pojawianie się kolejnych tomów od liczby napływających tekstów. Prace publikowane w „Odonatrix” są często cytowane w piśmiennictwie polskim, trafiają również do odbiorców zagranicznych.


Zapraszamy do publikowania na łamach „Odonatrix”.
Życzymy miłej i użytecznej lektury!


Redakcja

”Odonatrix” is a peer-reviewed journal (cited in the AGRO and Index Copernicus International databases) devoted to the dragonflies and damselflies (Odonata) of Poland. It was Paweł Buczyński who came up with the idea of the journal the first issue was published in 2005. The first editorial board′s intention was to facilitate the publication of faunistic data and to establish a group of amateur researchers studying odonates. With the publication of a further 11 volumes, that goal has been reached. and the number of contributors has increased significantly. The aim of the new editorial board is to maintain the journal′s present scope and to continue encouraging potential contributors, both amateurs and experienced researchers, to publish their results on dragonflies in ”Odonatrix”. Since 2016 the journal has published not only original articles and short communications but also compilations of dragonfly records from specific localities.

The articles and communications appearing in ”Odonatrix” made a notable contribution to ”A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland” published in 2009. They will also be used in the preparation of the forthcoming monograph on the Polish dragonfly fauna. Also published in ”Odonatrix” are reports of the annual symposia and field trips organized in various locations in Poland by the Odonatological Section of the Polish Entomological Society, whcih has been active for a number of years.

The journal′s name, a feminine Latin neologism, is a combination of the Latin name for dragonflies (Odonata) and the word ”matrix”, an important concept in mathematics. Up to 2015 ”Odonatrix” was published twice a year, each volume consisting of two issues. Since 2016, it has been published annually solely online, with each paper treated as a separate file. ”Odonatrix” has been assigned an e-ISSN number and can be downloaded from http://www.odonata.pl. In this way, we can ensure the journal′s continuity and publish new volumes regardless of the number of articles submitted. The contributions published in ”Odonatrix” are often cited in the Polish subject literature, and are also read by foreign odonatologists.


We encourage you to publish in ”Odonatrix”
and hope you enjoy reading it!


The Editorial Board