Odonatrix 12, 2016 — W numerze (In this issue)


   
TOŃCZYK G. 2016. List od redaktora naczelnego: „Odonatrix” nieco inaczej
Letter from the Editor in Chief: „Odonatrix” some otherwise
Odonatrix 12_1: 1–2
pdf


Artykuły (Articles)


MIKOŁAJCZUK P. 2016. Wpływ okresowego wysychania torfowisk na występowanie zimujących larw ważek (Odonata): obserwacje z Polski środkowo-wschodniej
Effects of periodic peatlands drying on the occurrence of overwintering Odonata larvae: data from midlle-eastern Poland
Odonatrix 12_2: 1–12
pdf

SIEREDZIŃSKI E. 2016. O przyczynach związku żagnicy zielonej Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 (Odonata: Aeshnidae) z osoką aloesowatą Stratiotes aloides L.
On reasons of relationship between Green Hawker Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 (Odonata: Aeshnidae) and Water Pineapple Stratiotes aloides L.
Odonatrix 12_3: 1–4
pdf

MIKOŁAJCZUK P. 2016. Siedliska noclegowe Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) — dane z Polski środkowo-wschodniej
Roosting habitat of Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) — data from middle-eastern Poland
Odonatrix 12_4: 1–4
pdf

RYCHŁA A. 2016. Występowanie szablaka przypłaszczonego Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) (Odonata: Libellulidae) w zachodniej Polsce
Occurrence of the Spotted Darter Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) (Odonata: Libellulidae) in western Poland
Odonatrix 12_6: 1–8
pdf


Notatki (Notes)


KUCHARSKI A. 2016. Występowanie ważki rudej Libellula fulva O.F. MÜLLER, 1764 (Odonata: Libellulidae) w dolinie górnego Sanu
The occurrence of the Scarce Chaser Libellula fulva O.F. MÜLLER, 1764 (Odonata: Libellulidae) in the valley of the upper San River
Odonatrix 12_5: 1–5
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2016. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 14. Rok 2015 i uzupełnienie wykazu za rok 2014
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 14. The year 2015 and additions to the year 2014
Odonatrix 12_7: 1–5
pdf


Na okładce — Ważka ruda Libellula fulva, dwie pary in copula — foto G. Tończyk
Front cover — Scarce Chaser Libellula fulva, two pairs mating — photo by G. Tończyk