Odonatrix 16, 2020 — W numerze (In this issue)


   
Artykuły (Articles)


BUCZYŃSKI P., BOBREK M, BOBREK R. 2020. Interesujące stwierdzenie zawleczenia egzotycznej ważki Pseudagrion microcephalum (RAMBUR, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) do Polski
An interesting record of the accidental introduction of the exotic dragonfly Pseudagrion microcephalum (RAMBUR, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) to Poland
Odonatrix 16_5: 1–6
pdf

SENN P. 2020. A new locality of Norfolk Damselfly Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) from northern Poland
Nowe stanowisko łątki zielonej Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w północnej Polsce
Odonatrix 16_7: 1–9
pdf

CZECHOWSKI P. 2020. Nowe dane o występowaniu ważek (Odonata) w Zielonej Górze (województwo lubuskie) — wyniki obserwacji z lat 2016-2019
New records of dragonflies (Odonata) from Zielona Góra (Lubusz Province — western Poland) in 2016-2019
Odonatrix 16_8: 1–7
pdf

SIEREDZIŃSKI E. 2020. Wielkie ważki paleozoiku. Dlaczego były tak wielkie i dlaczego nie ma obecnie podobnie wielkich?
The large dragonflies of the Palaeozoic. Why were they so large and why do similar huge insects not exist nowadays?
Odonatrix 16_9: 1–7
pdf

MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E., CZECHOWSKI P., CYMBAŁA R., DŁUGOSZ I., DOMAGAŁA M., DUMAŃSKI J., GAŁAN M., GÓRAJSKI L., GRABEK M., GUMUŁKA P., GWÓŹDŹ R., KOLAGO G., KOWALCZYK M., KRÓL J., LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., ŁAGOSZ P., MIKOŁAJCZUK P., NOWICKA K., OSTROWSKI K., PAWLAK S., PIETRASIK G., RATAJCZAK J., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., SENN P., SIECZAK K., ŚWITAŁA D., ŚWITAŁA M., TAŃCZUK A., WISZNIOWSKA M., WOLNY M.S., ZABŁOCKI P. 2020. Bezprecedensowa inwazja husarza wędrownego Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) na Polskę w roku 2019
Vagrant Emperor Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) in Poland: the unprecedented influx of 2019
Odonatrix 16_10: 1–24
pdf

LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., BUCZYŃSKI P., 2020. Sukces rozrodczy nomadki żółtawej Pantala flavescens (FABRICIUS, 1798) (Odonata: Libellulidae) stwierdzony w Jeziorze Rakutowskim (Polska centralna)
Reproductive success of Wandering Glider Pantala flavescens (FABRICIUS, 1798) (Odonata: Libellulidae) recorded in Lake Rakutowskie (central Poland)
Odonatrix 16_11: 1–7
pdf

WILK T. 2020. Liczne występowanie imagines trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) w dolnym biegu Białej Nidy
Great abundance of adult Green Snaketails Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) along the lower course of the River Biała Nida
Odonatrix 16_15: 1–6
pdf

PAWLAK S. 2020. Obserwacje ważek (Odonata) w okolicach Wieruszowa (województwo łódzkie) w latach 2017-2020
Records of dragonflies (Odonata) in the vicinity of Wieruszów (Łódź Province) in 2017-2020
Odonatrix 16_16: 1–35
pdf

JĘDRO G., JĘDRO M., GOC M., 2020. Aktualne obserwacje „południowych” gatunków owadów w Słowińskim Parku Narodowym — ważek (Odonata) i prostoskrzydłych (Orthoptera)
Current records of the "southern" insect species in the Słowiński National Park — dragonflies, damselflies (Odonata) and orthopterans (Orthoptera)
Odonatrix 16_19: 1–13
pdf

MIŁKOWSKI M. 2020. Ważki (Odonata) Radomia — wyniki obserwacji z lat 2013-2018
Dragonflies (Odonata) of Radom — observations within the period of 2013-2018
Odonatrix 16_22: 1–9
pdf


Notatki/Dane faunistyczne (Notes/Faunistic data)


SENN P. 2020. Wyniki obserwacji ważek (Odonata) z zagrożonej torfianki w Gdyni (Polska północna)
Records of dragonflies (Odonata: Zygoptera, Anisoptera) from an endangered peat pool in Gdynia, northern Poland
Odonatrix 16_2: 1–6
pdf

KOBYŁECKI P. 2020. Ważki (Odonata) Rembertowa
Dragonflies (Odonata) of Rembertów
Odonatrix 16_3: 1–5
pdf

JĘDRO M., JĘDRO G. 2020. Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
New localities of Sedgling Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the Słupia Valley Landscape Park
Odonatrix 16_4: 1–7
pdf

BUCZYŃSKI P., STASIAK K. 2020. Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) (Odonata: Lestidae) złowiona w pułapkę świetlną
Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) (Odonata: Lestidae) caught in a light trap
Odonatrix 16_6: 1–3
pdf

TAŃCZUK A., 2020. Ważki (Odonata) obserwowane nad oczkiem wodnym w Lędzinach (Polska, województwo opolskie)
Dragonflies (Odonata) observed at the small pond in Lędziny (Poland, Opole Region)
Odonatrix 16_13: 1–5
pdf

TAŃCZUK A., 2020. Ciekawe obserwacje ważek z terenu kamieniołomu Odra II w Opolu (Polska, województwo opolskie)
Interesting observations of dragonflies from Odra II quarry in Opole (Poland, Opole Region)
Odonatrix 16_17: 1–6
pdf

JĘDRO G., MACIĄG M. 2020. Aeshna grandis (Linnaeus, 1758 ) (Odonata: Aeshnidae) w samołówce świetlnej
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) (Odonata: Aeshnidae) in a light trap
Odonatrix 16_18: 1–3
pdf

OSTROWSKI K. 2020. Nowe stanowisko łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) (Odonata, Coenagrionidae) w okolicach Wrocławia
New locality of Ornate Bluet Coenagrion ornatum (SELYS, 1850) (Odonata, Coenagrionidae) in the vicinity of Wrocław
Odonatrix 16_20: 1–5
pdf

KOBYŁECKI P. 2020. Ważki (Odonata) obserwowane wokół wsi Wyliny-Ruś na Podlasiu
Dragonflies (Odonata) observed near Wyliny-Ruś (Poland, Podlasie)
Odonatrix 16_21: 1–4
pdf

KOBYŁECKI P. 2020. Nowe materiały do znajomości ważek (Odonata) Rembertowa
New records of dragonflies (Odonata) of Rembertów
Odonatrix 16_23: 1–5
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2020. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 18. Rok 2019
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 18. The year 2019
Odonatrix 16_1: 1–5
pdf

TAŃCZUK A., 2020. Recenzja — Review. SMALLSHIRE D., SWASH A. Europe′s Dragonflies. A Field Guide to the Damselflies and Dragonflies. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2020, 360 s.
Odonatrix 16_12: 1–3
pdf

ZIELIŃSKI F.A., 2020. Satyra na ponad miarę sypiające.
Odonatrix 16_14: 1
pdf
Na okładce — Husarz wędrowny Anax ephippiger patrolujący samiec — foto Krzysztof Lewandowski (Vedi)
Front cover — Vagrant Emperor Anax ephippiger male patrolling — photo by Krzysztof Lewandowski (Vedi)