Odonatrix 5(1), 2009 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


BUCZYŃSKI P., KARASEK T., KOWALAK E., KOWALAK J., ODER T. 2009. Przyczynek do wiedzy o ważkach (Odonata) Roztocza
Contribution to the knowledge of dragonflies (Odonata) of the Roztocze Upland
Odonatrix 5(1): 1–6
pdf

RYCHŁA A. 2009. Nowe stanowiska niektórych chronionych i rzadkich gatunków ważek w zachodniej Polsce wraz z uwagami dotyczącymi ich stanu hydrologicznego
New localities of some protected and rare dragonfly species from western Poland with remarks to the hydrological state of the habitats
Odonatrix 5(1): 7–12
pdf

DOLATA P.T., STAWICKI A., ŻUK T. 2009. Kolejne stanowiska szafranki czerwonej Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w Południowej Wielkopolsce oraz uwagi o jej wykrywaniu i udziale obserwatorów przyrody w badaniach ważek
New records of the Scarlet Dragonfly Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) in the South Wielkopolska region (SW Poland) and some remarks about its detecting and the participation of amateurs in odonatologys
Odonatrix 5(1): 13–16
pdf

ŻURAWLEW P. 2009. Występowanie i stwierdzenie zachowań rozrodczych szafranki czerwonej Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) w powiecie pleszewskim (południowo-wschodnia Wielkopolska)
Occurrence and records of breeding behaviour of Scarlet Dragonfly Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) in the Pleszew Poviat (south-eastern Great Poland)
Odonatrix 5(1): 18–21
pdf

BUCZYŃSKI P. 2009. Czerwona lista ważek (Odonata) województwa lubelskiego (Polska wschodnia). Druga edycja: 2009
Red list of dragonflies (Odonata) of the Lublin Region (Eastern Poland). Second edition: 2009
Odonatrix 5(1): 25–29
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P. 2009. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 7. Rok 2008 i uzupełenienie za rok 2007
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 7. The year 2008 and the supplement for the year 2007
Odonatrix 5(1): 22–24
pdf


TOŃCZYK G. 2009. Recenzja. Cham S. 2007. Field Guide to the larvae and exuviae of British Dragonflies. Volume 1: Dragonflies (Anisoptera). The British Dragonfly Society. Gem Publishing Company, Brightwell, Wallingford, 76 ss. ISBN–978–0–9556471–0–9.
Review. Cham S. 2007. Field Guide to the larvae and exuviae of British Dragonflies. Volume 1: Dragonflies (Anisoptera). The British Dragonfly Society. Gem Publishing Company, Brightwell, Wallingford, 76 ss. ISBN–978–0–9556471–0–9.
Odonatrix 5(1): 30–32
pdf


Sprawozdania i komunikaty (Reports and announcements)


VI Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE „Polska odonatologia: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, Poznań i okolice, 23–25 X 2009. Komunikat I
6th Polish Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society „Polish odonatology in the past, present time and future”, Poznań and environs, October 23–25, 2009. First announcement
Odonatrix 5(1): 16–17
pdf


Różności (Varia)


BUCZYŃSKA E. 2009. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Choinka
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Christmas tree
Odonatrix 5(1): 12
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska