Odonatrix 17, 2021 — W numerze (In this issue)


   
Artykuły (Articles)


RYCHŁA A. 2021. Trwałość wylinek w warunkach naturalnych: Wyniki monitoringu wybranych gatunków ważek różnoskrzydłych (Odonata: Anisoptera) nad jeziorem Pław w zachodniej Polsce
Persistence of exuviae in natural conditions: Results of monitoring of selected dragonfly species (Odonata: Anisoptera) at the lake Pław in western Poland
Odonatrix 17_2: 1–9
pdf

TAŃCZUK A., BOJAR P. 2021. Nowe stanowisko Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) w województwie lubelskim
The new site of Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) in Lublin Province
Odonatrix 17_3: 1–12
pdf

RYCHŁA A. 2021. Nowe dane o liczebności i fenologii szafranki czerwonej Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) na przykładzie stanowiska nad jeziorem Pław (województwo lubuskie)
New data on the abundance and phenology of the Broad Scarlet Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) on example of a site at lake Pław (Lubuskie district)
Odonatrix 17_4: 1–8
pdf

BUCZYŃSKI P., BIELAK-BIELECKI P. 2021. Dysjunktywne stanowisko szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Kotlinie Sandomierskiej (Polska środkowo-wschodnia)
Disjunct locality of Sombre Goldenring Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) in the Sandomierz Basin (SE Poland)
Odonatrix 17_5: 1–9
pdf


Notatki/Dane faunistyczne (Notes/Faunistic data)


MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P., PIWKO-WITKOWSKA E. 2021. Stwierdzenie szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae)
na Roztoczu potwierdza istnienie dysjunktywnej wyspy jego areału w Polsce środkowo-wschodniej

Record of Sombre Goldenring Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) in the Roztocze Upland confirms the existence of its disjunct distribution area in the south-eastern Poland
Odonatrix 17_6: 1–4
pdf

MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P. 2021. Drugie stwierdzenie sukcesu rozrodczego nomadki żółtawej Pantala flavescens (FABRICIUS, 1798) (Odonata: Libellulidae) w Polsce
Reproductive success of Wandering Glider Pantala flavescens (FABRICIUS, 1798) (Odonata: Libellulidae): the second record from Poland
Odonatrix 17_7: 1–4
pdf

KOBYŁECKI P. 2021. Nowe materiały do znajomości ważek (Odonata) Podlasia
New records of dragonflies (Odonata) of Podlasie
Odonatrix 17_8: 1–4
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2021. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 19. Rok 2020 z uzupełnieniem za lata 2017-2019
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 19. The year 2020 and additions to the years 2017-2019
Odonatrix 17_1: 1–7
pdf
Na okładce — Świtezianka dziewica Calopteryx virgo — siedzący samiec i świtezianka błyszcząca C. splendens — samiec w locie — foto Grzegorz Tończyk
Front cover — Beautiful Demioselle Calopteryx virgo — sitting male and Banded Demioselle C. splendens — flying male — photo by Grzegorz Tończyk