Projekty
Projects
Monitoring ważek południowych

Monitoring of dragonflies from the South 
pdf — Sprawozdanie z monitoringu południowych gatunków ważek w Polsce za lata 2009-2013


 

Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce

A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland 
 Bernard R., Buczyński P., Tończyk G., Wendzonka J. 2009. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 • Efekt czteroletniego  projektu  badawczego  Ministerstwa Edukacji i Nauki (nr 2P04C 129 29) realizowanego przez zespół w składzie: Rafał Bernard (kierownik), Paweł Buczyński, Grzegorz Tończyk; w ramach projektu badania terenowe i prace kameralne, zgromadzenie, analiza i synteza materiału obejmującego literaturę (543 publikacji), dane własne autorów Atlasu, dane współpracowników Atlasu, kolekcje muzealne, prace dyplomowe i wybrane źródła internetowe — w sumie ponad 52 tysiące wierszy bazy danych i ponad 200 000 rekordów.
 • Część projektu oparta była na współpracy z rzeszą 240 współpracowników Atlasu — przyrodników i miłośników ważek, polskich i zagranicznych (z 6 krajów), którzy dostarczyli około 1/3 danych współczesnych.
 • Jest to pierwsza nowoczesna syntetyczna pozycja dotycząca ważek (Odonata) Polski, obejmuje całą wiedzę o występowaniu ważek w Polsce od roku 1825 do 2008; w pełni dwujęzyczna — w języku polskim i angielskim.
 • Rozmieszczenie ważek zosało przedstawione:
  • w dwóch wymiarach — zasięgu występowania i częstości występowania, w obu kategoriach według określonych skali;
  • w podziale na dane historyczne (do 1990 roku) i współczesne (od 1991 roku);
  • dla każdego z 73 gatunków polskich na dwóch sąsiadujących mapach — mapie UTM (kwadraty 10x10 km) i mapie interpretacyjnej; mapa interpretacyjna koncentruje się na tych aspektach rozmieszczenia, które są ważne dla danego gatunku.
 • Poniżej zamieszczono pdf-y wybranych fragmentów książki — poszczególnych gatunków oraz Czerwonej listy ważek Polski; pozostałe części Atlasu (tło geograficzne, zarys historyczny, założenia metodyczne oraz analizy zoogeograficzne i stanu zachowania odonatofauny Polski, wreszcie źródła danych) znajdziesz w książce; osoby zainteresowane nabyciem książki lub jej pełnej wersji pdf mogą się kontaktować z Rafałem Bernardem (rbernard@amu.edu.pl).
 • Jeżeli chcesz posłużyć się danymi/mapami z Atlasu, powinieneś zacytować Atlas — sposób cytowania podany jest powyżej oraz na pierwszej stronie każdego pliku pdf.Bernard R., Buczyński P., Tończyk G., Wendzonka J. 2009. A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 • This atlas is the result of a four-year project, financed by the Polish Ministry of Education and Science (No. 2P04C 129 29) and coordinated by a team of three: Rafał Bernard (leader), Paweł Buczyński and Grzegorz Tończyk. Apart from fieldwork, the project involved the accumulation, analysis and synthesis of data gathered from the following sources: the subject literature (543 publications); the atlas coordinators themselves and amateur recorders; voucher specimens in museum collections; MSc and PhD dissertations; selected websites. The data base thus contained more than 52 thousand lines and more than 200 000 records.
 • Part  of  the  project  was  based on collaboration with some 240 amateur recorders — naturalists and dragonfly enthusiasts from both Poland and abroad (six countries) — who supplied around one-third of the contemporary data.
 • This is the first modern publication providing comprehensive coverage of Poland’s dragonfly fauna from 1825 to 2008; it is entirely bilingual (Polish and English).
 • The distributions of the dragonflies are presented as follows:
  • in two dimensions — extent of occurrence and frequency of occurrence, both categories at appropriate scales;
  • the records are divided into historical (up to 1990) and contemporary (from 1991);
  • two adjoining maps are given for each of the 73 species found in Poland — one shows its records in 10 x 10 km UTM squares, the other focuses on the most important aspects of its distribution.
 • The individual species descriptions and the Polish Red List of dragonflies can be downloaded as separate pdf-documents (see below). The other sections of the atlas (historical and geographical backgrounds, methods, zoogeographical analysis, the conservation status of Polish odonates, data sources) can only be viewed in the book as a whole. If you are interested in purchasing the atlas, either in book form or as a complete pdf document, please get in touch with Rafał Bernard (rbernard@amu.edu.pl).
 • If you wish to make use of the data and/or maps from the atlas, please use the recommended citation on page 1 of each pdf.


Ważki równoskrzydłe — Zygoptera — Damselflies


Calopteryx splendens
Świtezianka błyszcząca
Banded Demoiselle
pdf
Calopteryx virgo
Świtezianka dziewica
Beautiful Demoiselle
pdf
Lestes barbarus
Płątka południowa
Migrant Spreadwing
pdf
Lestes dryas
Płątka niebieskooka
Robust Spreadwing
pdf
Lestes macrostigma
Pałątka wielkoplama
Dark Spreadwing
pdf
Lestes sponsa
Pałątka pospolita
Common Spreadwing
pdf
Lestes virens
Pałątka mała
Small Spreadwing
pdf
Lestes (Chalcolestes) viridis
Pałątka zielona
Western Willow Spreadwing
pdf
Sympecma fusca
Straszka pospolita
Common Winter Damsel
pdf
Sympecma paedisca
Straszka syberyjska
Siberian Winter Damsel
pdf
Platycnemis pennipes          
Pióronóg zwykły
Blue Featherleg
pdf
Ischnura elegans
Tężnica wytworna
Common Bluetail
pdf
Ischnura pumilio
Tężnica mała
Small Bluetail
pdf
Enallagma cyathigerum
Nimfa stawowa
Common Bluet
pdf
Coenagrion armatum
Łątka zielona
Dark Bluet
pdf
Coenagrion hastulatum
Łątka halabardówka
Spearhead Bluet
pdf
Coenarion lunulatum
Łątka wiosenna
Crescent Bluet
pdf
Coenagrion ornatum
Łątka ozdobna
Ornate Bluet
pdf
Coenagrion puella
Łątka dzieweczka
Azure Bluet
pdf
Coenagrion pulchellum
Łątka wczesna
Variable Bluet
pdf
Coenagrion scitulum
Łątka zalotna
Dainty Bluet
pdf
Erythromma lindenii
Oczobarwnica jeziorna
Blue-eye
pdf
Erythromma najas
Oczobarwnica większa
Large Redeye
pdf
Erythromma viridulum
Oczobarwnica mniejsza
Small Redeye
pdf
Pyrrhosoma nymphula
Łunica czerwona
Large Red Damsel
pdf
Nehalennia speciosa
Iglica mała
Sedgling
pdf


Ważki różnoskrzydłe — Anisoptera — Dragonflies


Brachytron pratense
Żagniczka wiosenna
Hairy Hawker
pdf
Aeshna affinis
Żagnica południowa
Blue-eyed Hawker
pdf
Aeshna caerulea
Żagnica północna
Azure Hawker
pdf
Aeshna cyanea
Żagnica sina
Blue Hawker
pdf
Aeshna grandis
Żagnica wielka
Brown Hawker
pdf
Aeshna isoceles
Żagiew ruda
Green-eyed Hawker
pdf
Aeshna juncea
Żagnica torfowa
Moorland Hawker
pdf
Aeshna mixta
Żagnica jesienna
Migrant Hawker
pdf
Aeshna subarctica
Żagnica torfowcowa
Bog Hawker
pdf
Aeshna viridis
Żagnica zielona
Green Hawker
pdf
Anax ephippiger
Husarz wędrowny
Vagrant Emperor
pdf
Anax imperator
Husarz władca
Blue Emperor
pdf
Anax parthenope
Husarz ciemny
Lesser Emperor
pdf
Gomphus flavipes
Gadziogłówka żółtonoga
River Clubtail
pdf
Gomphus vulgatissimus
Gadziogłówka pospolita
Common Clubtail
pdf
Onychogomphus forcipatus
Smaglec ogonokleszcz
Small Pincertail
pdf
Ophiogomphus cecilia
Trzepla zielona
Green Snaketail
pdf
Cordulegaster bidentata
Szklarnik górski
Sombre Goldenring
pdf
Cordulegaster boltonii
Szklarnik leśny
Common Goldenring
pdf
Cordulia aenea
Szklarka zielona
Downy Emerald
pdf
Somatochlora alpestris
Miedziopierś górska
Alpine Emerald
pdf
Somatochlora arctica
Miedziopierś północna
Northern Emerald
pdf
Somatochlora flavomaculata
Miedziopierś żółtoplama
Yellow-spotted Emerald
pdf
Somatochlora metallica
Miedziopierś metaliczna
Brilliant Emerald
pdf
Epitheca bimaculata
Przeniela dwuplama
Eurasian Baskettail
pdf
Libellula depressa
Ważka płaskobrzucha
Broad-bodied Chaser
pdf
Libellula fulva
Ważka ruda
Blue Chaser
pdf
Libellula quadrimaculata
Ważka czteroplama
Four-spotted Chaser
pdf
Orthetrum albistylum
Lecicha białoznaczna
White-tailed Skimmer
pdf
Orthetrum brunneum
Lecicha południowa
Southern Skimmer
pdf
Orthetrum cancellatum
Lecicha pospolita
Black-tailed Skimmer
pdf
Orthetrum coerulescens
Lecicha mała
Keeled Skimmer
pdf
Crocothemis erythraea
Szafranka czerwona
Broad Scarlet
pdf
Sympetrum danae
Szablak czarny
Black Darter
pdf
Sympetrum depressiusculum
Szablak przypłaszczony
Spotted Darter
pdf
Sympetrum flaveolum
Szablak żółty
Yellow-winged Darter
pdf
Sympetrum fonscolombii
Szablak wędrowny
Red-veined Darter
pdf
Sympetrum meridionale
Szablak południowy
Southern Darter
pdf
Sympetrum pedemontanum
Szablak przepasany
Banded Darter
pdf
Sympetrum sanguineum
Szablak krwisty
Ruddy Darter
pdf
Sympetrum striolatum
Szablak późny
Common Darter
pdf
Sympetrum vulgatum
Szablak zwyczajny
Moustached Darter
pdf
Leucorrhinia albifrons
Zalotka białoczelna
Dark Whiteface
pdf
Leucorrhinia caudalis
Zalotka spłaszczona
Lilypad Whiteface
pdf
Leucorrhinia dubia
Zalotka torfowcowa
Small Whiteface
pdf
Leucorrhinia pectoralis
Zalotka większa
Yellow-spotted Whiteface
pdf
Leucorrhinia rubicunda
Zalotka czerwonawa
Ruby Whiteface
pdf


Czerwona lista ważek Polski 2009 — Red List of dragonflies of Poland 2009

pdf